Mr. Ravindran Kurusamy President, UMW Toyota Motor visit to Toyota Plentong 28 February 2019